แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนรับวัคซีนจาก "นนท์ booster" เข็ม 3

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะบียน นนท์ Booster เข็ม 3

หมายเหตุ: - ไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน เนื่องจากถูกนำไปอ้างอิงในการกำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
- ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลสนามและวันที่นัดฉีด เนื่องจากระบบได้กำหนดนัดของท่านลงสล๊อตแล้ว
- หากท่านไม่สะดวกในการเข้ารับวัคซีนในวันที่นัดดังกล่าว กรุณาทำการยกเลิกนัด นนท์ Booster เข็ม 3 เพื่อสละคิวให้ผู้ที่เข้าเงื่อนไขท่านอื่น ๆ
❖ สถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ใน จ. นนทบุรี
นนทบุรี
❖ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
เพศ*
คำนำหน้า*
วัน เดือน ปี เกิด*
- หากไม่ทราบวันที่เกิด ให้เลือกวันที่ "1"
- หากไม่ทราบเดือนเกิด ให้เลือก "มกราคม"
(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)
❖ ประวัติการรับวัคซีน COVID-19
เข็มที่ 1:
เข็มที่ 2:
❖ สนามและวันที่นัดฉีดตามที่ลงทะเบียนไว้
...
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่ม "บันทึกการแก้ไขข้อมูล"