ลงทะเบียน กรณีข้อมูลสูญหาย

หมายเหตุ:
 • * (เครื่องหมายดอกจัน) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน
 • หากท่านเป็นชาวไทย กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชนประจำตัว 13 หลัก ติดกัน (ไม่ต้องมีวรรค หรือ -)
 • หากท่านเป็นชาวต่างชาติ กรุณากรอกรหัสประเทศ 3 หลัก (Country code 3 digits) ตามด้วยหมายเลข Passport ติดกัน (ไม่ต้องมีวรรค หรือ -) ตัวอย่าง ตามภาพ
  ตัวอย่าง
  ประเทศ United States of America รหัสประเทศ 3 ตัว คือ USA หมายเลข Passport คือ 123456789
  ให้กรอกในช่อง กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น USA123456789

  ท่านสามารถตรวจสอบ Country code 3 digits ของท่านได้ ตามลิงก์นี้
 • ลงทะเบียนใหม่ + แนบหลักฐาน
 • แจ้งวันที่ลงทะเบียน (เดิม)
 • ตรวจสอบสิทธิ์ 48 ชม.หลังลงทะเบียน
 • รับนัดฉีดวัคซีนตามคิวเดิม

❖ สถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ใน จ. นนทบุรี

❖ ข้อมูลส่วนตัว

(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)
เพศ*
คำนำหน้า*
วัน เดือน ปี เกิด*
- หากไม่ทราบวันที่เกิด ให้เลือกวันที่ "1"
- หากไม่ทราบเดือนเกิด ให้เลือก "มกราคม"
(กรอกเฉพาะตัวเลข ติดกัน)

❖ เลือกกลุ่ม/สนามฉีด ที่สะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

คลิกหัวข้อเพื่อเลือก ลงทะเบียนกลุ่มตามที่เปิดรับ หรือ ลงทะเบียนปรกติ(หัวข้อล่างสุด) อย่างใดอย่างหนึ่ง
📢 "นนท์พร้อม ready to work" จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18-59 ปี
📍ฉีดวัคซีนที่ วันที่ 21 ต.ค. 64 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำนวน 5,000 คน
💉 วัคซีน Sinovac+AsteaZeneca
‼️ชาวต่างประเทศสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้ กรณี ชาวพม่า ลาว กัมพูชา ขอความร่วมมือให้รอลงทะเบียนกับ นนท์ Asean เนื่องจากมีสนามฉีดเฉพาะและกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้ จำนวน 25,000 คน
📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 20:00 น.
‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing
หากท่านอยู่ในเงื่อนไข "📢 "นนท์พร้อม ready to work" จัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18-59 ปี" และประสงค์ขอรับวัคซีน กรุณาคลิกเลือก สถานที่ วันที่นัด และกลุ่ม ตามรายการที่สามารถเลือกได้
เลือกสนามฉีดวัคซีน และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ท่านสะดวกในการฉีด
หมายเหตุ: ในการนัดหมายฉีดวัคซีน สนามฉีดและเวลาอาจไม่ตรงกับที่ท่านเลือกไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนที่แต่ละสนามที่ได้รับ
กรุณาติดตามประกาศนัดหมายการฉีดวัคซีน และตรวจสอบรายละเอียดสนามฉีดและเวลาของท่านอีกครั้ง
แนบหลักฐาน หากท่านมีหลักฐานที่ระบุว่า ท่านเคยลงทะเบียนกับนนท์พร้อม

โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ตรวจสอบข้อกำหนดหนังสือแสดงความยินยอมฯ ก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียน