ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 นนทบุรี

กรุณาอ่านข้อกำหนดในหนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อยอมรับข้อกำหนดแล้ว ให้เริ่มลงทะเบียนโดย คลิกปุ่ม "ยอมรับ และ เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดนนทบุรี" ด้านล่าง

สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนในช่องทางอื่นๆไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล หมายความว่า ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางรักษาพยาบาลของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น ดูแลในกรณีฉุกเฉิน และดูแลในกรณีพิเศษ (ส่งต่อ)
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ ของตนได้
 3. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการรักษาพยาบาลสามารถนำข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ การบริการสุขภาพไปใช้สำหรับการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ และเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการรักษา ในกรณี ฉุกเฉิน หรือในกรณีพิเศษอื่นๆ
 4. เพื่อบริการให้ตรงตามต้องการของผู้ป่วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถได้รับบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ป่วยตามที่ร้องขอ
 5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ป่วยปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้
 6. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีการบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพ CCTV ณ ทางเข้าออกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี
  • การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ป่วย เช่น การให้บริการผู้ป่วย การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลผู้ป่วยโดยพนักงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี การสื่อสารหรือนำเสนอบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ผู้ป่วยมีอยู่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ
  • การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)
  • วัตถุประสงค์ทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  • ในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาจทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 7. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ตามที่ผู้ป่วยได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น
 8. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  • จากผู้ป่วยโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ผู้ป่วยกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ผู้ป่วยได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วย หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ป่วยติดต่อกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ ตัวแทน หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้บริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม, การทำสำรวจ, งานสัมมนาและ Road Show
  • เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อผู้ป่วยใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น
 9. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้จนเสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 10. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้กับบุคคลต่อไปนี้
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรม กอง ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
  • ผ ู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล
  • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

  โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดไว้

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีได้รับจากผู้ป่วย จะถูกเก็บไว้ ศูนย์ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์ข้อมูลในสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี และบนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

  อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยเชื่อว่าบุคคลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดไว้ ผู้ป่วยสามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ป่วยสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ผู้ป่วยสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลผู้ป่วยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

  อย่างไรก็ดี แม้ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

  • การขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ผู้ป่วยสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี
  • การยกเลิกความยินยอม ผู้ป่วยสามารถถอนความยินยอมของผู้ป่วยที่ได้ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่าง โดยติดต่อมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ในเวลาราชการ
  • การร้องเรียน ผู้ป่วยมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้รับจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 12. ผลการเพิกถอนความยินยอม

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ป่วย อาจเพิกถอนความยินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทราบและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น

  การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ป่วย จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยหรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไม่สามารถปฏิบัติการให้บริการได้

  ข้าพเจ้า หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ที่ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจตลอดเนื้อความแล้ว

  หากผู้ป่วยปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอาจทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หรือสถานบริการสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้