📢นนท์ Student "Final Call" แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น

📢นนท์ Student "Final Call" แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น

📍สนามฉีดวัคซีน และวันที่
1️⃣ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
💉วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
💉วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด

2️⃣ โรงพยาบาลไทรน้อย
ห้องประชุม ชั้น 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

🚧 ตรวจสอบชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนกับ นนท์ Student (Finall Call) รายบุคคลได้ทาง

‼️ ทั้งนี้กรณีพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า ... “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน

‼️ การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง
****โปรดอ่านและให้ความสำคัญ****

‼️ กรุณาพิมพ์เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน (เอกสารต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง)

‼️ เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย
***หากไม่นำบัตรประชาชนมาด้วย จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้***

‼️ หากไม่ได้เข้าระบบยืนยันสามารถไปฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่แจ้งและขอรับเอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 ที่หน้างานได้ (ผู้ปกครองต้องไปเซ็นต์ชื่อหน้างาน)